Sr. Category Sales Manager, Family Care

Brandon

Tôi muốn mọi thứ tôi trải qua đều phải tốt hơn sau khi tôi đi qua. Từ mọi cuộc trò chuyện, mọi cuộc họp, mọi vai trò và mọi tương tác... Tôi muốn giúp đỡ.

Kỹ sư điện Bảo trì.

Tyler

Kimberly-Clark là môi trường hòa nhập. Chúng tôi tự hào và có thể dõng dạc rằng chúng tôi tin rằng mọi người đều có cơ hội bình đẳng

Giám đốc Kỹ thuật & Sản phẩm CNTT – Kimberly-Clark Professional

Amy Turin

Làm việc trên các trang web của Kimberly-Clark Professional, tôi luôn được nhắc nhở về tầm quan trọng của các sản phẩm này đối với thế giới.

Chuyên gia Tổng hợp Nội dung

Aksheta

Tôi có thể nói rằng tôi cảm thấy có động lực để thức dậy mỗi ngày và là một phần nhỏ của sự thay đổi tích cực trên thế giới.