Tuyển dụng
Thông báo về quyền riêng tư

Mục đích của Thông báo này là giải thích cách chúng tôi, Kimberly-Clark (“K-C”), xử lý dữ liệu cá nhân về người ứng tuyển công việc của chúng tôi và giải thích các quyền mà người ứng tuyển có theo luật bảo vệ dữ liệu. Trong Thông báo này, chúng tôi gọi loại thông tin này là “Dữ liệu Ứng tuyển”.

Thông báo này áp dụng cho các đơn ứng tuyển được gửi qua trang web Tuyển dụng của chúng tôi https://www.careers.kimberly-clark.com/ và các bên thứ ba, ví dụ như các cơ quan tuyển dụng và hội đồng việc làm. Chính sách này cũng áp dụng cho các đơn ứng tuyển được gửi qua các phương thức khác, ví dụ như qua bưu điện và email.