NÂNG ĐỠ NGƯỜI BỊ THIỆT THÒI, CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG CHO KIMBERLY-CLARK CORPORATION
CHÍNH SÁCH CHỐNG QUẤY RỐI

Kimberly-Clark Corporation ("K-C") đã thực hiện các chính sách và quy trình sau đây như một phần trong cam kết lâu dài của mình về việc tuân thủ tất cả các yêu cầu về cơ hội bình đẳng và nâng đỡ người bị thiệt thòi hiện hành.

 

Chính sách Cơ hội Bình đẳng

K-C cam kết duy trì một môi trường làm việc không có bất kỳ và tất cả các hình thức phân biệt đối xử và quấy rối bất hợp pháp. Chính sách và thực hành của K-C là cung cấp cơ hội việc làm bình đẳng và đảm bảo các cơ hội đó mà không liên quan đến chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (kể cả tình trạng đang mang thai, sinh con, cho con bú hoặc bệnh tật liên quan khác), nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, bệnh tật được bảo vệ hợp pháp, đang là quân nhân hoặc cựu chiến binh, tình trạng hôn nhân, thông tin di truyền, tư cách công dân, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính, biểu hiện giới tính hoặc các đặc điểm khác được luật pháp bảo vệ. Chính sách của công ty cũng cấm bất kỳ và tất cả các hình thức trả thù đối với bất kỳ cá nhân nào đã khiếu nại về hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử, hoặc tham gia một cuộc điều tra của công ty hoặc cơ quan về các khiếu nại đó.

 

Chính sách Nâng đỡ người bị thiệt thòi

K-C cũng là nhà thầu liên bang tuân theo Sắc lệnh 11246, Mục 4212 của Đạo luật Hỗ trợ Điều chỉnh Cựu chiến binh Thời kỳ Việt Nam năm 1974, được sửa đổi ("Mục 4212") và Mục 503 của Đạo luật Phục hồi năm 1973, được sửa đổi ("Mục 503"). Do đó, K-C cam kết thực hiện các biện pháp tích cực để thực hiện các khía cạnh liên quan đến việc làm trong chính sách cơ hội bình đẳng của công ty. Theo đó, chính sách của K-C là thực hiện nâng đỡ người bị thiệt thòi để tuyển dụng, thăng tiến trong việc làm và đối xử với các nhóm thiểu số đủ điều kiện, phụ nữ, cựu chiến binh được bảo vệ và các cá nhân khuyết tật mà không phân biệt chủng tộc/dân tộc, giới tính, tình trạng cựu chiến binh hoặc khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần. K-C cũng sẽ cung cấp hỗ trợ hợp lý cho những hạn chế về thể chất hoặc tinh thần đã biết của một nhân viên hoặc ứng viên đủ điều kiện khác để được tuyển dụng, trừ khi sự hỗ trợ đó gây khó khăn quá mức cho việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

 

Chính sách nâng đỡ người bị thiệt thòi của công ty cũng nghiêm cấm nhân viên và ứng viên bị quấy rối, đe dọa, các mối đe dọa, ép buộc, hoặc phân biệt đối xử vì họ đã tham gia hoặc có thể tham gia (1) nộp đơn khiếu nại; (2) hỗ trợ hoặc tham gia vào một cuộc điều tra, đánh giá tuân thủ, điều trần, hoặc bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến việc quản lý Mục 503, Mục 4212, hoặc bất kỳ Liên bang nào khác, luật tiểu bang hoặc địa phương yêu cầu cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật hoặc cựu chiến binh được bảo hiểm; (3) phản đối bất kỳ hành động hoặc thông lệ nào bị coi là bất hợp pháp theo Mục 503 hoặc Mục 4212 và các quy định thực hiện của chúng, hoặc bất kỳ Liên bang nào khác, luật tiểu bang hoặc địa phương yêu cầu cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật hoặc cựu chiến binh được bảo hiểm; hoặc (4) thực hiện bất kỳ quyền nào khác được bảo vệ bởi Mục 503 hoặc Mục 4212 hoặc các quy định thực hiện của họ.

 

Các phần không bảo mật của chương trình hành động tích cực dành cho người khuyết tật và cựu chiến binh được bảo vệ sẽ có sẵn để kiểm tra theo yêu cầu của bất kỳ nhân viên hoặc người nộp đơn xin việc nào bằng cách liên hệ với Đại diện Nhân sự tại cơ sở của bạn trong giờ làm việc thông thường.

 

Áp dụng các Chính sách về Cơ hội Bình đẳng và Nâng đỡ người bị thiệt thòi

Các chính sách này áp dụng bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào một nhân viên công ty thực hiện một chức năng công việc của mình, bao gồm tất cả các địa điểm K-C, nơi làm việc của khách hàng và các chức năng kinh doanh và xã hội do công ty tài trợ hoặc do khách hàng tài trợ. Các chính sách về cơ hội bình đẳng và nâng đỡ người bị thiệt thòi của công ty yêu cầu các quyết định tuyển dụng chỉ dựa trên các yêu cầu công việc hợp lệ và mở rộng đến tất cả các điều khoản, điều kiện và đặc quyền tuyển dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở tuyển dụng, lựa chọn, thù lao, phúc lợi, đào tạo, thăng chức và các biện pháp kỷ luật.

 

Quấy rối tại nơi làm việc, bao gồm Quấy rối tình dục

Một phần quan trọng trong cam kết của công ty về cơ hội bình đẳng là không dung thứ hành vi quấy rối tại nơi làm việc dựa trên hoặc do chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính của một cá nhân (bao gồm cả việc mang thai, sinh con, cho con bú hoặc tình trạng bệnh tật liên quan), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, bệnh tật được pháp luật bảo vệ, tình trạng là quân nhân hoặc cựu chiến binh, tình trạng hôn nhân, thông tin di truyền, tư cách công dân, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, biểu hiện giới tính hoặc bất kỳ lý do nào khác bị pháp luật cấm. Hành vi quấy rối như vậy, cho dù do nhân viên công ty hoặc khách hàng, nhà cung cấp hoặc các cá nhân khác đang kinh doanh với K-C thực hiện, sẽ không được dung thứ.

 

Hành vi quấy rối bị cấm xảy ra khi người giám sát, đồng nghiệp hoặc thậm chí một người không phải là nhân viên cư xử hoặc hành động theo cách tạo ra môi trường làm việc thù địch cho một nhân viên khác dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính của một cá nhân (bao gồm mang thai, sinh con, cho con bú hoặc tình trạng y tế liên quan), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng y tế được pháp luật bảo vệ, tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh, tình trạng hôn nhân, thông tin di truyền, tình trạng công dân, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, biểu hiện giới tính hoặc đặc điểm được bảo vệ khác. Ban quản lý K-C chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ tất cả các khía cạnh của chính sách cơ hội việc làm bình đẳng này và phát triển các chiến lược thực hiện nhằm thúc đẩy mục đích của mình.

 

Quấy rối tình dục có thể là giữa nam giới và phụ nữ, hoặc giữa những người cùng giới tính. Ví dụ về quấy rối tình dục bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:

 

 • Gạ gẫm tình dục không mong muốn
 • Cung cấp các phúc lợi việc làm để đổi lấy tình dục
 • Đe dọa nhân viên không phản ứng tích cực trước những gạ gẫm về tình dục
 • Tán tỉnh, đụng chạm, sách nhiễu hoặc đề nghị về tình dục
 • Lạm dụng bằnglời nói có tính chất tình dục
 • Hình ảnh hoặc bình luận gợi ý về trang phục hoặc cơ thể của một cá nhân
 • Trưng bày tại nơi làm việc các đồ vật hoặc hình ảnh gợi dục
 • Trò đùa tính chất tình dục không phù hợp

Các hành vi quấy rối bất hợp pháp khác bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi không được chào đón, dù bằng lời nói, hành động hoặc hình ảnh dựa trên tình trạng được bảo vệ của nhân viên và (i) ảnh hưởng đến lợi ích công việc hữu hình; (ii) can thiệp một cách bất hợp lý vào hiệu suất làm việc của nhân viên; hoặc (iii) tạo ra một môi trường làm việc đáng sợ, thù địch hoặc xúc phạm. Ví dụ về các hành vi có thể được coi là quấy rối bất hợp pháp dựa trên môi trường làm việc thù địch hoặc xúc phạm bao gồm:

 

 • Đặt biệt danh, nói xấu, định kiến tiêu cực, nhận xét chê bai hoặc hành vi đe dọa dựa trên bất kỳ danh mục được bảo vệ nào được liệt kê ở trên;
 • Kể hoặc kể lại những câu chuyện đùa cợt về tình trạng được bảo vệ của ai đó, ví dụ như những câu chuyện đùa về chủng tộc hoặc sắc tộc, bất kể là “mọi người đều kể vậy”;
 • Đăng, chuyển tiếp, hiển thị hoặc trưng bày theo bất kỳ cách nào các hình ảnh hoạt hình để chế nhạo bất kỳ nhóm, tín ngưỡng tôn giáo, giới tính hoặc cá nhân nào vì tình trạng được bảo vệ của người đó;
 • Chuyển tiếp các e-mail xúc phạm, in ra hoặc hiển thị chúng dưới bất kỳ hình thức nào.

Bất kỳ nhân viên nào biết về một sự cố quấy rối bất hợp pháp có thể xảy ra phải nhanh chóng báo cáo   vấn đề cho trưởng nhóm của mình hoặc,nếu  không thoải mái, hãy báoyour team cáo cho trưởng nhóm của bạn, một trưởng nhóm khác hoặc bất kỳ thành viên of nào của nhóm an ninh toàn cầu theo địa chỉ [email protected], cố vấn trưởng cố vấn trưởng cho đơn vị kinh doanh hoặc quốc gia của bạn, bất kỳ thành viên nào của Ban Pháp chế mà bạn đã làm việc cùng, văn phòng của Tổng Cố vấn, bất kỳ thành viên nào của Nhóm Tuân thủ, bao gồm Giám đốc Tuân thủ và Đạo đức theo địa chỉ [email protected], đại diện Nhân sự của bạn cho đơn vị kinh doanh hoặc quốc gia của bạn. Ngoài ra, bạn có thể báo cáo ẩn danh bất kỳ mối quan ngại nào về quấy rối bất cứ lúc nào thông qua Đường dây Trợ giúp Tuân thủ Compliance K-C:

 

Email: [email protected]

Web: www.KCHelpLine.com 

Điện thoại: 1.844.KCHELP1 (1.844.524.3571)

Đối với các số điện thoại bên ngoài Hoa Kỳ, hãy truy cập www.KCHelpLine.com 

 

Khi nhận được báo cáo, K-C sẽ tiến hành điều tra kịp thời và kỹ lưỡng. Nhân viên được khuyến khích và kỳ vọng hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra nào. Khiếu nại và bất kỳ thông tin nào thu thập được trong một cuộc are điều tra đều được coi là thông tin bảo mật của K-C.

Tuy nhiên, trong khi các cuộc điều tra sẽ được tiến hành riêng rẽ, K-C không thể hứa hẹn bảo mật hoàn toàn vì cuộc điều tra có thể yêu cầu hoặc dẫn đến việc of tiết lộ danh tính của những người liên quan đến khiếu nại để tiết lộ thông tin có thể dẫn đến nhận dạng những người liênquan đến khiếu nại.

 

Nếu K-C xác định rằng hành vi sai trái đã xảy ra, hành động thích hợp sẽ được thực hiện để khắc phục vấn đề. Người khiếu nại sẽ được thông báo liệu cuộc điều tra có được chứng minh hay không. K-C sẽ hành động để đảm bảo rằng vấn đề sẽ không xảy ra nữa.  Bất kỳ nhân viên nào vi phạm chính sách chống quấy rối sẽ bị kỷ luật lên đến và bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động.

 

Các biện pháp sẽ được thực hiện để bảo vệ những người có thiện chí khiếu nại về hành vi quấy rối hoặc những người hợp tác trong một cuộc điều tra khỏi bất kỳ hành vi quấy rối, ép buộc hoặc đe dọa nào khác và khỏi bị trả đũa do họ báo cáo một sự cố thuộc loại này hoặc tham gia vào một cuộc điều tra hoặc tố tụng liên quan đến hành vi quấy rối bị cáo buộc. K-C nghiêm cấm bất kỳ hình thức trả đũa nào đối với bất kỳ nhân viên nào đã nêu lên mối quan ngại có thiện ý theo chính sách này hoặc hỗ trợ điều tra.

 

K-C đặc biệt khuyến khích nhân viên báo cáo các mối quan ngại và khiếu nại về hành vi quấy rối theo bất kỳ cách nào được mô tả ở trên, bao gồm cho trưởng nhóm của bạn, Bộ phận Nhân sự, Đường dây Bộ Quy tắc Ứng xử, v.v. Nếu bạn tin rằng quy trình trên chưa giải quyết được khiếu nại của mình hoặc bạn không muốn sử dụng quy trình trên, bạn có thể liên hệ với văn phòng địa phương của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ ("EEOC") để nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử, quấy rối hoặc trả đũa. Nếu bạn là nhân viên California, bạn cũng có thể liên hệ với văn phòng địa phương của Sở Việc làm và Nhà ở Công bằng California ("DFEH") (hoặc cơ quan tương tự khác của tiểu bang nếu là nhân viên của một tiểu bang khác), để nộp đơn a khiếu nại về phân biệt đối xử, quấy rối hoặc or trả đũa.


Các cơ quan này có thẩm quyền tiến hành điều tra các sự kiện và sẽ cố gắng hỗ trợ các bên tự nguyện giải quyết tranh chấp của họ. Trong trường hợp một cơ quan phát hiện ra rằng sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối đã xảy ra, các cơ quan đó có thể có được giải pháp tự nguyện hoặc nộp đơn kiện để tìm cách khôi phục hoặc phán quyết bồi thường thiệt hại bằng tiền. Nhân viên có thể liên hệ với văn phòng đại lý gần nhất tại các địa điểm được liệt kê trong các bài đăng chống phân biệt đối xử của tiểu bang và liên bang của K-C, hoặc trên các trang web của chính phủ tiểu bang hoặc liên bang hoặc trong danh sách của chính phủ tiểu bang hoặc liên bang trong danh bạ điện thoại địa phương.

 

Minh bạch Thanh toán

K-C sẽ không sa thải hoặc phân biệt đối xử với nhân viên hoặc ứng viên theo bất kỳ cách nào khác vì họ đã hỏi về, đã thảo luận, hoặc tiết lộ tiền lương của chính họ hoặc tiền lương của một nhân viên hoặc người nộp đơn khác. Tuy nhiên, các nhân viên có quyền truy cập vào thông tin về tiền lương của các nhân viên hoặc ứng viên khác như một phần trong các chức năng công việc thiết yếu của mình sẽ không được phép tiết lộ tiền lương của các nhân viên hoặc ứng viên khác cho các cá nhân không có quyền truy cập vào thông tin về tiền lương, trừ khi việc tiết lộ đó là (a) để phản hồi một khiếu nại hoặc cáo buộc chính thức, (b) xúc tiến điều tra, xử lý, điều trần hoặc hành động, bao gồm cả việc điều tra do chủ lao động tiến hành, hoặc (c) đáp ứng nghĩa vụ pháp lý của K-C trong việc cung cấp thông tin.

Nghĩa vụ của Nhân viên Công ty

Nhân viên K-C có nghĩa vụ đóng góp vào nơi làm việc không có quấy rối và phân biệt đối xử. Bất kỳ nhân viên nào bị hoặc quan sát thấy quấy rối hoặc bất kỳ vi phạm nào khác đối với chính sách này đều được khuyến khích thông báo cho một trong những cá nhân được xác định dưới đây. K-C sẽ điều tra kịp thời và kỹ lưỡng hành vi sai trái bị cáo buộc và, nếu phát hiện vi phạm chính sách này, sẽ có hành động khắc phục ngay lập tức và thích hợp.

 

Không Tha thứ cho hành vi Trả thù

Mọi nhân viên được khuyến khích lên tiếng mà không sợ bị trả thù, vì các chính sách về cơ hội bình đẳng và nâng đỡ người bị thiệt thòi của K-C nghiêm cấm bất kỳ và tất cả các hình thức trả đũa chống lại bất kỳ ai có thiện chí khiếu nại rằng các chính sách này không được tuân thủ hoặc những người tham gia vào cuộc điều tra của công ty hoặc cơ quan đối với các khiếu nại đó, ngay cả khi không tìm thấy đủ bằng chứng để chứng minh khiếu nại. Nếu bạn tin rằng bạn đã bị trả đũa, khiếu nại của bạn nên được chuyển đến một trong những cá nhân được xác định dưới đây.

 

Sau khi nhận được khiếu nại liên quan đến vi phạm chính sách cơ hội bình đẳng hoặc chính sách nâng đỡ người bị thiệt thòi của công ty, công ty sẽ điều tra và thực hiện hành động khắc phục, nếu thích hợp. Khiếu nại và điều tra sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt trong phạm vi tối đa có thể. Không ai, bất kể vị trí hay thời gian phục vụ, được miễn các chính sách này.

 

Trách nhiệm Thực hiện

CEO của K-C hoàn toàn ủng hộ chương trình nâng đỡ người bị thiệt thòi của chúng ta và cam kết thực hiện các chính sách về cơ hội bình đẳng và nâng đỡ người bị thiệt thòi của công ty. Khiếu nại trước tiên nên được chuyển đến Đối tác Kinh doanh Nhân sự tại văn phòng địa phương của bạn, nhưng cũng có thể được chuyển đến bất kỳ thành viên nào của nhân viên Nhân sự, trưởng nhóm của bạn, thành viên của nhân viên bộ phận Pháp chế, thành viên của nhóm lãnh đạo K-C hoặc thông qua các nguồn lực đường dây nóng của Bộ Quy tắc Ứng xử K-C.